دانلود تحقیق با موضوع بدنی:، هیپنوتیزمی، دریگر، میگیرند.هیپنوتیزم

هیپنوتیزمی قرار میگیرند در گروه اول ۷ جلسه ۳۰ دقیقهای تحت تاثیر هیپنوتیزم قرار میگیرند و در گروه دریگر ۷ جلسه که شامل ۱۵ هیپنوتیزم و ۱۵ دقیقه تمرین بدنی قرار میگیرند.هیپنوتیزم شامل القای مهارت یک خم کشتی است
تعریف عملیاتی تمرین بدنی: مهارت یک خم کشتی است که گروه تمرین بدنی ۳۰ دقیقه و گروه ترکیبی ۱۵ دقیقه انجام خواهند

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره تغییر رفتار