دانلود تحقیق با موضوع تأثیردارد.، تأثیر.هیپنوتیزم،، ۷..، ۴.

هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب مهارت یک خم کشتی تأثیر دارد.
۴. هیپنوتیزم بر یادداری مهارت یک خم کشتی تأثیردارد.
۵. تمرین بدنی بر یادداری مهارت یک خم کشتی تأثیردارد.
۶. هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر یادداری مهارت یک خم کشتی تأثیر دارد.
۷.. . بین تأثیر.هیپنوتیزم، تمرین بدنی و ترکیبی بر اکتساب مهارت یک خم کشتی تفاوت وجود

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ، ε، (بازده، (۳-۱)