دانلود پایان نامه ارشد درمورد خلق،، (سادوک۲، بهبود‌پذیر، ۱-۱-بیان

حد‌ی باشد‌ که برای اکثر مرد‌م قابل برگشت و بهبود‌پذیر است.
۱-۱-بیان مسئله
از اصطلاح “افسردگی” به منظورهای گوناگون نظیر توصیف حالات خلق۱ یا یک مفهوم در طبقه بندی بیماری های روانی استفاده می شود. خلق، حال و هوای احساسی نافذ و پایداری است که به صورت درونی تجربه می شود و بر رفتار و درک فرد از جهان تأثیر می گذارد (سادوک۲ و

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهمحیط زیست، آلاینده ها