دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان دارویی، درمان شناختی – رفتاری، درمان شناختی- رفتاری، یافته های پژوهش

بک (BDI-II) بود.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی ودرمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر دارد. با توجه به میانگین نمرات سه گروه بدست آمده،می توان چنین نتیجه گرفت که درمان ترکیبی نسبت به درمان دارویی و درمان شناختی – رفتاری میانگین بیشتری را در کاهش افسردگی

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع (۱۸۰)، خودکار،، می‌کشد، پیستون