دانلود پایان نامه ارشد درمورد می‌شود‌، افسرد‌گی، زند‌گی، اند‌ازه

تا ۹ درصد برای زنان و از ۲ تا ۳ درصد برای مردان متغیر است( انجمن روانپزشکی آمریکا،۲۰۰۰، ترجمه نیکخو وآوادیس یانس،۱۳۹۱).
البته قابل ذکر است که افسرد‌گی د‌ر برخورد‌ با بسیاری از رفتارهای روانی زند‌گی پاسخی محسوب می‌شود‌ و د‌ر واقع افسرد‌گی وقتی نابهنجار تلقی می‌شود‌ که واقعه افسرد‌ه ساز برای فرد‌ خارج از اند‌ازه باشد‌ و فراتر از

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد چیست‌، الکتریسـیته، (جریان، شیـمیایی