دانلود پایان نامه درباره محیط زیست

زیستی، دارویی، شوینده‏ها و غیره.[۱۰]
– توسعه روش های طیف سنجی نانو ذرات در بررسی و آنالیز نمونه های مختلف محیط زیستی.
– آنالیز کمّی و کیفی انواع نمونه های متنوع محیط زیستی در مقیاس های میکرو و نانو.
– ارائه روش‏های نوین جهت آنالیز متابولیتهای مواد دارویی در مطالعات بیو‏آنالیتیکال و متابولومیکس.
– توسعه و کاربرد روش‏های

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهمحیط زیست