منابع تحقیق درمورد بخش کشاورزی، محیط زیست

عناصر خاک مزرعه را بیش از حد برآورد کنند واز این رو بیش از مقدار لازم از کود شیمیایی استفاده نمایند.ایسیک و خانا(۲۰۰۳) معتقدند باتوجه به اینکه یکی از دلایل عمده مصرف بی رویه کود شیمیایی همین موضوع است ونظر به صدمات زیاد این امر به محیط زیست،شایسته است که سیاست گذاران بخش کشاورزی توجه بیشتری به این موضوع نمایند وبا پوشش ریسک

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد محیط زیست، محصولات کشاورزی، بخش کشاورزی