منابع تحقیق درمورد خرید تضمینی، محیط زیست

جز نابودی محیط زیست و فقیرتر شدن کشاورزان نیست (بای بوردی و ملکوتی،۱۳۸۱(
در طی سالهای اخیر، قیمت کود شیمیایی تغییر چندانی نداشته و در عوض، قیمت خرید تضمینی بعضی از محصولات افزایش پیدا کرده، این در حالی می باشد که قیمت متوسط کود شیمیایی تقریبا ثابت مانده است. این دو موضوع دو اثر افزایشی بر مصرف کود شیمیایی داشته است: اول

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره تغییر رفتار