منابع تحقیق درمورد محیط زیست، محصولات کشاورزی، بخش کشاورزی

با محیط زیست دارد . این ارتباط یک رابطه متقابل و دو سویه است. از یک طرف فرسایش و تخریب محیط زیست ، تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و از جانب دیگر ، مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی رویه کودها و سایر مواد شیمیایی در این بخش ، صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می کند . خطرناکترین موقعیت زمانی ،

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، یاسوج، فسا، (۴-۱۸):