منابع تحقیق درمورد محیط زیست، منابع طبیعی، فرسایش خاک

است که این ارتباط به شکل یک دورباطل در می آید ، به این صورت که با تخریب محیط زیست و فرسایش خاک ، کشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبیعی بیشتری را به کشتزار تبدیل نمایند و سطح مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دهند. در واقع این فعالیتهای جدید موجب تخریب بیشتر محیط زیست می گردد و به همین ترتیب ، دوری باطل ایجاد می شود که نتیجه آن چیزی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شبکه بندی