منابع تحقیق درمورد محیط زیست

است مصرف کود شیمیایی تا حدی بی رویه ای افزایش یابد در پی آن، آثار مخرب محیط زیست پدید آید. همچنین بیشترین مصرف بی رویه در استانهای گرم و خشک رخ می دهد. در مناطق گرم و خشک که کشاورزان با محدودیت آبی مواجهند و امکان استفاده کافی از آب برایشان فراهم نیست،با جایگزین کردن کود شیمیایی به جای آبیاری جهت جبران عملکرد محصول و کاهش ریسک

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۸۴، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، (۴-۲۲):، ۱PTO2X