منابع تحقیق درمورد گیرنداین، پا،که، ندارند.عمدتا،

ندارند و از سوی دیگر اطلاع کاملی از نیاز واقعی خاک مزرعه شان به کودهای شیمیایی ندارند.عمدتا کشاورزان رفتارهای ریسک گریزانه ای دارند به خصوص کشاورزان خرده پا،که زندگیشان وابستگی زیادی به حداقل درآمد مزرعه شان دارد، نمی توانند ریسک کنند لذا در پیش بینی خود بدبینانه ترین حالات را در نظر می گیرنداین موضوع باعث می شود که آنها نیاز

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد می‌شود‌، افسرد‌گی، زند‌گی، اند‌ازه