منابع و ماخذ پایان نامه ، ε، (بازده، (۳-۱)

کوچک نشان داده شده است پر می‌شود.

شکل ۴-۱- مقطع هسته گازی خروجی و ورودی مماسی]۹[
مساحت سطح حلقوی (A) برابر است با
A=π(r_o^2-r_r^2 )= ԑπr_(0 )^2 (3-1)
که مقدار ε (بازده پر شدن سوراخ) به شکل زیر به‌دست خواهد آمد:
ε=A/A_0 = (π(r_0^2-r_r^2 )

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد پیشابراهی، سوراخ، بایکدیگر، درناودان