منابع و ماخذ پایان نامه ، می‌آید،، سوراخ، قطرd_o=2r_o

طراحی نخواهد داشت.
جریان مایع داخل انژکتور پیچیده می‌شود. در محل محفظه چرخش، داخل قسمت مخروطی شکل این جریان شامل یک گردابه آزاد و جریانی است که از یک چشمه منفی (چاه) به وجود می‌آید، که محل آن با گردابه یکی است. در محل خروجی استوانه‌ای، جریان شامل یک گردابه آزاد و یک جریان محوری است. مایع در خروج از سوراخ با قطرd_o=2r_o

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره شرق شناسان