منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، کوچک‌تر، لزجت،، اتمیزه

شده دیگر روی تأثیرات لزجت سیال در اسپری انژکتورهای پیچشی، برای سیال‌های لزج، حرکت توزیع پاشش کندتر دیده شده و مخروط حاصل از پاشش سیال کوچک‌تر است. به بیان دیگر زاویه پاشش سیالهای با لزجت بیشتر، کوچک‌تر است. همچنین نتایج نشان داده است که تغییرات لزجت، عملیات شکست سیال و اتمیزه ی آن را تحت تاثیر قرار داده و ذره سازی در فاصله بیشتری

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نانولوله، ۱-۲)، کربنی........................................................................................................۵، الماس(a)وساختارکریستالی