منابع و ماخذ پایان نامه v، مؤلفه‌ی، نمی‌شود، های۱-۴

تخلیه می‌شود. در این خروجی استوانه‌ای همه مؤلفه‌های سرعت باید در نظر گرفته شود که شامل سه مؤلفه‌ی محوری u، محیطی v و شعاعی w است که مؤلفه‌ی آخر بسیار از دو مؤلفه u و v کمتر است.
مایع از کل مقطع خروجی خارج نمی‌شود بلکه این خروجی به شکل حلقوی است. قسمت مرکزی مقطع با هسته گازی (gas core) که در شکل های۱-۴ و ۴-۱ در دو مقیاس بزرگ و

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، ۶۰، (۴-۱۴):،