منابع پایان نامه ارشد درمورد ادراری، شیرخواران، حالب، ۳تا

استخوان قابل لمس در نزدیک قاعده خود ویا حرکت ارادی ندارند وبه سادگی قابل برداشتن است .
سین داکتیلی دارای ۲ الگوی ساده و پیچیده است .(۱۸)

نا هنجاری های مادرزادی دستگاه ادراری – تناسلی
ناهنجاری دستگاه ادراری در ۳تا ۴ درصد شیرخواران اتفاق می افتد . عدم تشکیل دو طرفه ی کلیه نتیجهی نارسایی نمویا تخریب جوانه ی حالب است . عدم

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع HF-LPME، (۲-۵).، (۲-۵)، میکروسرنگ