منابع پایان نامه ارشد درمورد هیپوسپادیازیس، درصد.، سابقهی، دارو(استروئید)

هیپوسپادیازیس شدید به همراه بیضه های نزول نکرده ، نوعی ازابهام تناسلی است . ممکن است هیپوسپادیازیس به تنهایی وجود داشته باشد .
بیضه های نزول نکرده= در نوزادان سرموعد شایع تر از کودکان بزرگتر است ۴/۳ درصد ، درصد آن در نوزادان پیش از موعد بیشتر است، ۱۷ درصد. در ۳۰ درصد موارد دو طرفه است.
سابقهی مصرف دارو(استروئید)

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد ۴۷، ماهای، (۳-۴)، (۸-۴)