منابع پایان نامه ارشد درمورد پوستی، ران، منگوله، دونوع

بعد ازتولد، تشخیص آن با انجام آزمون های با رلوو ارتولانی ،مشاهده ی تعداد چین های پوستی ران مقابل ، نامساوی ومحدودیت حرکت مفصل ران به خارج
ناهنجاری های انگشت
پلی داکتیلیانگشتان اضافی که دارای دونوع ساده و کمپلکس است . منگوله های پوستی (Skintags) و بقایای انگشتی در نزدیکی مفصل متاکارپوفارنژیال انگشت کوچک یا شست دیده می شوند که

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع (۱۲)، (۲-۴).، HF-LPME، Muller