منابع پایان نامه ارشد درمورد پیشابراهی، سوراخ، بایکدیگر، درناودان

تشکیل کلیه جزئی از سندرم پاتر است. عدم تشکیل یک طرفه کلیه در شیرخواران مادران دیابتی در سیاه پوستان شایع تر است .
هیپوسپادیازیس
در ۱ مورد از هر ۵۰۰ نوزاد رخ می دهد، که در آن سوراخ پیشابراه در سطح شکمی فوقانی به موقعیت طبیعی اش قراردارد.این ناهنجاری درنتیجه شکست چین های پیشابراهی دریکی شدن کامل بایکدیگر درناودان پیشابراهی است .

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد گیرنداین، پا،که، ندارند.عمدتا،