منابع پایان نامه ارشد درمورد کودکان مبتلا

.
هیدروسفالی= بزرگی سیستم بطنی است . کودکان مبتلا به هیدروسفالی مادرزادی اغلب دچار نقایص بسته شدن لوله عصبی نیز هستند.
مگالنسفالی = بزرگی مغز به دنبال اختلال جنینی همراه با تکثیر غیر طبیعی بافت مغز یا تجمع مواد متابولیک غیر طبیعی .
میکرو سفالی یک اختلال اتوزومی مغلوب است که با هیپوپلازی شدید ناحیه فرونتال مغز وجمجمه

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی