منابع پایان نامه ارشد درمورد DNAیا، تولد،، شایعترین، اندیکاسیون

نتایج طی حدود۲-۱ هفته قابل دسترسی است . شایعترین اندیکاسیون آن ،سن بالای مادر است.
مایع آمنیوتیک از نظر اسید های آمینه،آنزیم ها،هورمون ها و تولیدات غیر طبیعی متابولیک بررسی می شود و سلول های آن کشت داده می شوند تا بررسی سلول شناسی کامل برای کشف قبل از تولد، اختلالات کروموزومی و ژن DNAیا تجزیه آنزیمی برای کشف اختلالات متابولیک

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره محورهایی، یادکرد، بخاری،، مسلم،