منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی

حاوی اکسیژن مورد نیاز پیل سوختی می‌باشد. از سوی مقابل باتری هم مزیت‌هایی نسبت به پیل سوختی دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– عدم اتلاف حرارت و آب توسط باتری ]حرارت ایجادی در باتری بسیار کمتر از پیل سوختی است[
– عدم نیاز به مدیریت سیستم در باتری
– عدم نیاز به تجهیزات زیاد و هزینه‌های جانبی سنگین

۱-۳ بهینه سازی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۸۴، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، (۴-۲۲):، ۱PTO2X