منبع تحقیق با موضوع توانایی ها، متون ادبی

سعدی شیرازی می گوید:
نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
از این نوع مطالب در متون ادبی زیاد است و همه بر اهمیت کار در پیشرفت فردیصحه می گذارند.
کاری که متناسب با توانایی های جسمی و: دکتر مسعود حاجی زاده میمندی می گوید:روحی فرد انتخاب شود، فرد در آن مهارت آموخته و رضایت

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع تجارت بین الملل، زنجیره ارزش، دارایی ها