منبع تحقیق با موضوع توسعه اقتصادی، تحرک اجتماعی

از کار نیز برایش فراهم می شوداین نوع کار علاوه بر تأمین نیازهای مراتب مختلف، زمینۀ تحرک اجتماعی را فراهم خواهد(حاجی زاده میمندی ،۱۳۷۷)
اهمیت کار در توسعه اقتصادی:
از بعد نیازهای اساسی توسعه یک جامعه بر اساس میزان و درجه ی برآورد نیازهای اساسی توسعه یعنی نوگرایی و افراد سنجیده می شود. استریتن در این رابطه چنین اظهار داشته است

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان درآمدهای نفتی، کشورهای توسعه یافته، توسعه فناوری، فناوری نوین