منبع تحقیق با موضوع جایگاه اجتماعی، کار و کوشش

کس تردید نداشته است که یکی از مهم ترین عوامل تشکیل دهندۀ موفقیت هر فرد در زندگی، کار و تلاش جدی، منظم، آگاهانه و همراه با برنامه ریزی می باشد. با وجود تأکید مطالعات تجربی بر دخالت وضعیت خانوادگی، اوضاع سیاسی و اقتصادی جامعه، شانس و تصادف و… در پیشرفت فردی، به نظر می رسد نقش و جایگاه اجتماعی هر فرد بیشتر حاصل کار و کوشش اوست.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد طبقات اجتماعی