منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی

در این زمینه اساساً محصول قانون اساسی می باشد یا انحراف از اجرای قانون اساسی. اگر مشکل مربوط به قانون اساسی باشد نمی توان انتظار بهبود سریع آن را داشت ولی در صورتی که ناشی ازانحراف باشد می توان ساز و کارهایی در نظر گرفت که به وسیله ی آن قانون اساسی اجرایی شده قانون اساسی صورت تثبیت شده ی حقوق این مشکل نیز برطرف گردد .(پرواز،۱۳۷۷)

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع درآمد ملی