منبع پایان نامه درباره ، داد،، ECAP.، ]۱۰[

می‌شوند.

شکل (۲-۲) انواع حالات چرخش بین پاس‌های متوالی در قالب ECAP. ]10[
این حالات بر اساس کنترل ساختار و بافت ایجاد شده در فلز طبقه بندی می‌شوند. بر اساس یک سری آزمایشاتی که لانگدون [۱۰] انجام داد، نشان داد که برای به دست آوردن میکرو ساختار همگن با دانه های هم محور ۱۰ با مرز دانه بزرگ مسیر BC بهترین حالت است.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع توسعه اقتصادی، تحرک اجتماعی