منبع پایان نامه درباره ، واپسین، شفاء، بیافریند.

(ما هو شفاء رحمه للمونین) و از سوی دیگر زیان آوری قرآن در ارتباط با ستمکاران و حیات و سیاست آنان در نگاه کلی به دیت می آید که اسلام پیامبر تنها مکتب و آیینی است که با کمک وحی و کتاب حق می تواند مردمان را به ویژه در واپسین مرحله تاریخی حیات بشر از تاریکی ها و سلطه گری ها برهاند مدینه آرمانی بشر را بیافریند.
مهدی در اسلام

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی فعالیت های اقتصادی، بخش تولیدی