منبع پایان نامه درباره اکستروژن، فشردن، متناوب، CEC

فشردن و اکستروژن متناوب متقابل توسط ریچرت ۱۲مطرح شد که شامل جریان فلز بین فشردن و اکستروژن متناوب در محفظه می‌باشد، که در شکل ۲-۴ نمایش داده شده است.

شکل (۲-۴) روش فشار و اکستروژن متوالی (CEC).]10[

در فرایند CEC 13 نیروی شکل دهی و همچنین فشار وارد بر ابزار به طور خیلی زیاد به اصطکاک بستگی دارند. شکل ۲-۵ نیرو و فشار

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره تغییرات ساختاری