منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

فرابنفش ۶۵
شکل۴- ۶- pH بهینه برای کاتالیست مکانیکی در نور مرئی ۶۵
شکل۴- ۷- مقایسه pH بهینه برای کاتالیست در نور فرابنفش و نور مرئی ۶۶
شکل۴- ۸- بهینه سازی زمان در نور مرئی ۶۷
شکل۴- ۹- استفاده از ترکیب نانوکامپوزیت در فرآیند فوتوکاتالیستی ۶۸
شکل۴- ۱۰- فعال شدن تیتانیا با کاتالیستی دیگر در نور مرئی. ۶۸
شکل۴- ۱۱- بهینه سازی

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع هیپنوتیزم:هیپنوتیزم، محیطی،مخاطب، تمرکز،انفکاک، ۴.