منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

زمان در نور فرابنفش ۶۹
شکل۴- ۱۲- شکل گیری نانوذرات به روش اشباع سازی مرطوب ۷۰
شکل۴- ۱۳- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور فرابنفش(جذب در مقابل طول موج) ۷۱
شکل۴- ۱۴- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور فرابنفش(غلظت در مقابل زمان) ۷۱
شکل۴- ۱۵- بهینه سازی نوع کاتالیست در نور فرابنفش(جذب در مقابل طول موج) ۷۲
شکل۴- ۱۶- بهینه سازی

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره فناوری نانو