منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

کاتالیست در نور مرئی(غلظت در مقابل زمان) ۷۲
شکل۴- ۱۷- pH بهینه برای کاتالیست در نور فرابنفش ۷۳
شکل۴- ۱۸- pH بهینه برای کاتالیست در نور مرئی ۷۴
شکل۴- ۱۹- مقایسه جداسازی انواع نانوکامپوزیت در نور مرئی و فرابنفش ۷۵
شکل۴- ۲۰- بهینه سازی زمان در نور مرئی ۷۶
شکل۴- ۲۱- بهینه سازی زمان در نور

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های بهره بردار، قرآن کریم