منبع پایان نامه درباره بیلت، میگیرد.می‌توان، ECAP،، متناوباً

است که توزیع کرنش اساساً به یکنواختی اصطکاک در کانال‌ها و هندسه کانال بستگی دارد. چنین به نظر می‌رسد که فشار پشتی تأثیر کمی بر این امر دارد.
به منظور به دست آوردن کرنش مورد نیاز در ECAP، بیلت درهمان قالب متناوباً تحت فرآیند قرار میگیرد.می‌توان بیلت را حول محورش در هر پاس چرخاند. حالات پایه ای برای این چرخش‌ها A,C,BA,BC نامیده

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع مراکز درمانی، بیش فعالی