منبع پایان نامه درباره تغییرات ساختاری

ی ساختار با دانه های زیر میکرون عوامل غالب در فرآیند می‌باشند. تکرار فرآیند اعمال کرنش برای بدست آوردن کرنش زیاد و تغییرات ساختاری مطلوب ضروری است. ]۱۰[
۲-۳- فرایند های تجربی تغییر شکل پلاستیک شدید
بدست آوردن تغییر فرم‌های بسیار شدید در فلزات کار بسیار دشواری است، برای اینکه در اغلب فرآیندهای شکل دهی فلزات این امر توسط دو

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع تجارت بین الملل، زنجیره ارزش، دارایی ها