منبع پایان نامه درباره تغییر رفتار

امکان پذیر است. ولی این کار ممکن است باعث تغییر رفتار فلز با سوق دادن فرآیند به سوی ناپایداری و پارگی شود. آنچه مشاهده شده شبیه براده های دندانه دار و یا سیکلی ایجاد شده در برش فلزات است.

شکل (۲-۳) نمایش شماتیکی جریان پایدار و موضعی در ECAP بسته به سختی و نرمی مواد. ]۱۰[

۲-۳-۲- روش فشار و اکستروژن متوالی (CEC)
ایده

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی تقسیم بندی