منبع پایان نامه درباره جدول۳-، فنول، ۵۴، مکانیکی………………………………………………………………۵۳

فنول و برخی از مشتقات کلر و نیتروژن دار آن ۲۲
جدول۱- ۴- برخی از ویژگیهای فنول ۲۴
جدول۳- ۱- درصد جرمی نانوذرات در نانوکامپوزیت مکانیکی………………………………………………………………۵۳
جدول۳- ۲- درصد جرمی نانوذرات در نانوکامپوزیت اشباع مرطوب ۵۴
جدول۳- ۳- شرایط انجام آزمایش ۵۸
جدول۴- ۱- نسبت جرمی انواع

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع (۱۸۰)، خودکار،، می‌کشد، پیستون