منبع پایان نامه درباره زیاد،، دانه‌ها، ریبون، HAGB

مولاً در هر روش تغییر فرم بکار برده شده (شرایط فرآیند) تحت کرنش‌های مختلف (فون مایسز) در فلزات مختلف ساختار متفاوتی بدست می‌آید. در کرنش‌های کم، شکافته شدن و باندهای میکرو برش، مکانیزم‌های مربوط به ریز شدن دانه‌ها می‌باشد ولی در کرنش‌های متوسط و زیاد، که عامل به وجود آورنده ساختار HAGB لایه ای هستند، دانه های ریبون و شکل گیر

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع خانواده ها