منبع پایان نامه درباره ساخت…………………………………..۷۸، مکانیکی…………………………..۶۰، ،

کاتالیست ساخته شده از روش مخلوط کردن مکانیکی…………………………..۶۰
جدول۴- ۲- نسبت جرمی انواع کاتالیست ساخته شده از روش اشباع سازی مرطوب ۶۹
جدول ۵- ۲- مشخصات نانو کامپوزیت بهینه در دو روش ساخت…………………………………..۷۸

فصل اول

مقدمه و

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع توخالی، پلی‌پروپیلنی، ۵/۸، دیواره‌ی