منبع پایان نامه درباره شکل۳-، فوتورآکتور، ۴۷، درپوش

.. ۳۱
شکل۳- ۱- نمایی از فرآیند فوتوکاتالیستی با تیتانیا و نور فرابنفش………………………………………….۴۱
شکل۳- ۲- لامپ فرابنفش مورداستفاده در فوتورآکتور ۴۶
شکل۳- ۳- درپوش مورد استفاده در فوتورآکتور ۴۷
شکل۳- ۴- فوتورآکتور ۴۸
شکل۳- ۵- میانگین اندازه ذرات روی اکسید سنتز شده ۵۱
شکل۳- ۶- میانگین اندازه ذرات مس

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد چروکیدگی، (۷-۴)، (۱-۳)، (۶-۴)