منبع پایان نامه درباره فناوری نانو، بازآفرینی

آفرینش: آغاز دوران فناوری‌نانو” بازآفرینی و تعریف مجدد شد. وی این واژه را به شکل عمیق‌تری در رساله دکترای خود مورد بررسی قرار داده و بعدها آن را در کتابی تحت عنوان “نانوسیستم‌ها ماشین‌های مولکولی، چگونگی ساخت و محاسبات آنها” توسعه داد. هدف فناوری نانو تولید مولکولی یا ساخت اتم به اتم و مولکول به مولکول مواد و ماشین‌ها توسط

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهجامدات)، (فیزیک، حاصلضرب، الکترونی،