منبع پایان نامه درباره فناوری نانو

کلیات

۱-۱- فناوری ‌نانو

فناوری نانو، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطح مولکولی و اتمی و استفاده از خواص آنها در مقیاس نانو میباشد. علم نانو، عبارت است از مطالعه و پژوهش وسایل و ساختار هایی که در کوچکترین واحد دیمانسیون( ۱۰۰ ) نانومتر یا کوچکتر وجود دارند. از تعاریف فوق بر میآید که

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی