منبع پایان نامه درباره واسلام، وشورونشاط، وخلاقیت، درپرتوآزادی

این اندازه پیش رفته باشد وبه تعبیراستاد مطهری : ” دوقرن خروش ونشاط وجنبش ونغمه وسخن )) فراهم آورده باشد.
استقلال سیاسی ایرانیان درسده سوم هجری ، بی گمان ازپشتوانه های فرهنگی وفکری وعقیدتی درپرتوآزادی واسلام وشورونشاط وخلاقیت ایرانی ، بهره جسته بود ونمایندگان روح ایرانی ومسلمانی ، حتی در فتح اسپانیا و گشودن دروازه های غرب و

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره بهینه سازی