منبع پایان نامه درباره کانال‌های، SPD، (ECAP)9پرکاربردترین،

وقوع برش ساده در یک لایه نازک در صفحه تقاطع کانال‌های هم سطح رخ می‌دهد. فرایند پرس کاری با کانال‌های همسان زاویه دار (ECAP)9پرکاربردترین فرآیند مورد استفاده برای تولید SPD می‌باشد. و این به خاطر نیروی کم مورد نیاز در هر پاس و در نتیجه فشار کم بر ابزار می‌باشد. رابطه کرنش برش و فشار فرآیند به قرار زیر است :

مشاهده شده

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد MNUبر، نانولوله، DFT/B3LYP، دبای(................................................................................................۶۰