پایان نامه ارشد درباره سولهای، تراپی:، ۱-۴-۴-، صدهزار

است و بر سلولهائی که تقسیم نمی شوند، موثر نیست .نفوذ دارو برسلولهای سرطای که در بعضی نقاط سنگر گرفته اند(مغز-بیضه و غیره) کافی نیست و از همه مهمتر سلولهای تومورآل نسبت به آن مقاوم میشوند.
۱-۴-۴- ایمنی تراپی: فقط قادر است تعداد سولهای سرطانی را که بیش از صدهزار نباشد نابود کند و اکنون در مرحله تجربی است. عود تومور در سرطانهای

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع کودکان مبتلا، کودکان مبتلا به ADHD، عملکرد شناختی، بیش فعالی