پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

ثانویه) و متاستازهای بسیار کوچک است.
شیمی درمانی: در تومورهای متاستاتیک بکار میرود و محدودیت درمانی آن بعلت آنست که قادر نیست صددرصد تومور را از بین ببرد. (فرست اوردرکینتیک First-order Kinetic) در شیمی درمانی اختصاصی نیست و بافتهای طبیعی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. سیستم ایمنی را تضعیف میکند و اثر آن به سرعت رشد تومور وابسته

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد کاستن، امکان،، فعلی،، بیماران،