پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

داده شده است.
ایومونوتراپی بر اساس کینتیک Kinetic مشخص زرواور در Zero-order عمل میکند و این بدان معنی است که برای کشتن هر سلول تومورآل تعداد مشخصی سلول کشنده و مقدار مشخصی آنتی بادی لازم است. اهمیت آن از این جهت است که میتواند همه سلولهای تومورآل موجود را بکشد، بنابراین در بهبود نهائی موثر است.
داروهای شیمی درمانی از فرست

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی