پایان نامه ارشد درباره متاستاز، برگشت،، اشعه،، اشعه(

میشوکه تمام سلولهای سرطانی که بطور بالینی دیده میشوند از بین رفته باشند.
محدودیت درمانی هرکدام از چهار روش به این قرار است:
جراحی: در تومورهای موضعی موثر است و مهمترین علت برگشت، عود موضعی و متاستاز بسیار کوچک است.
رادیوتراپی: بر تومورهای موضعی حساس به اشعه موثر است و مهمترین علت عود مسمومیت اشعه، مقاومت به اشعه( اولیه و

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه پاشش، سوراخ، خروجی،، دبی،