پایان نامه ارشد رایگان با موضوع شبکه بندی

مدلهای GCM ۱۵
شکل (۳-۱): جایگاه قرار گیری ۸ ایستگاه اهواز، ایرانشهر، آبادان،
بندرعباس، بوشهر، شیراز، فسا و یاسوج در بین شبکه بندی مدل
ECHAM5 با ابعاد ۸/۱(۸/۱ ۳۰
شکل (۴-۱): نمودار بارندگی دیده بانی شده ایستگاه اهواز در مقابل
بارندگی تصحیح شده مدل برای ۶ ماهه دوم سال در سناریوی ۲۰C3M ۴۸
شکل (۴-۲): نمودار بارندگ

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۸۴، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، (۴-۲۲):، ۱PTO2X