پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، (۴-۱۱):، (۴-۱۲):، (۴-۱۰):

شده مدل برای ۶ ماهه دوم سال در سناریوی ۱PTO2X ۵۶
شکل (۴-۱۰): نمودار بارندگی دیده بانی شده ایستگاه ایرانشهر در مقابل
بارندگی تصحیح شده مدل برای ۶ ماهه دوم سال در سناریوی ۱PTO2X ۵۷
شکل (۴-۱۱): نمودار بارندگی دیده بانی شده ایستگاه آبادان در مقابل
بارندگی تصحیح شده مدل برای ۶ ماهه دوم سال در سناریوی ۱PTO2X ۵۸
شکل (۴-۱۲):

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع توسعه فناوری، توسعه صادرات